Art.1 Inleidende bepaling Openbare avond/ lady’s Day.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
ParaHolon-PH Zorg, gevestigd te Balkbrug, Zwolseweg 18a, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 02095364
Openbare avond/ spirituele avond/ ladys day: De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een boeking van een openbare/ spirituele dag/ avond van ParaHolon-PH zorg.Hierdoor verbindt ParaHolon-PH zorg zich jegens de aanvrager/ host tot het verschaffen van een door Paraholon-PH Zorg aangeboden en door hen georganiseerde Bijeenkomst/ dag/ avond. 
Host/ aanvrager : De partij met wie ParaHolon-PH Zorg een openbare avond/ spirituele dag overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Art. 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de host/ aanvrager van het aanbod van ParaHolon-PH Zorg. Boeking geschied per email, schriftelijk of via www.paraholon.nl De aanvrager/ Host, die een openbare avond/ ladies day boekt t is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij vertegenwoordigd en ontvangt de factuur van het totaalbedrag van de boeking. (host/ aanvrager dient dit zelf door te berekenen aan zijn/ haar deelnemers.

Art.3 Betaling.

De betaling geschiedt via bank en dient voor aanvang van de avond/ dag bijgeschreven te staan op het rekeningnummer van ParaHolon-PH Zorg zoals omschreven in de boeking bevestigingsmail. Indien de betaling contant is dient de host/ aanvrager een envelop met het volledige bedrag zoals overeengekomen na afloop van de geboekte avond/ dag  aan de vertegenwoordiger van Paraholon-PH Zorg te overhandigen. Is de aanvrager/ host in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de aanvrager/ host.

Art. 4 Wijzigingen door ParaHolon-PH Zorg.

ParaHolon-PH Zorg heeft het recht de openbare avond/ dag  op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de bijeenkomst het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal participanten van de bijeenkomst/workshop/cursus.

Als gewichtige omstandigheden (overmacht) daartoe aanleiding geven behoudt  ParaHolon-PH zorg zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van ParaHolon-PH Zorg aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Art. 5 Aansprakelijkheid.

ParaHolon-PH Zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de bijeenkomst/workshop/cursus. Deelname geschied op eigen risico.

Als de bijeenkomst, openbare avond, ladys day overeenkomstig de verwachtingen die de aanvrager/ host op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de host/ aanvrager verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan ParaHoln-PH Zorg

Art. 6 Verplichtingen van de host

De deelnemer die onder de host valt die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een bijeenkomst/workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door ParaHolon-PH Zorg van de bijeenkomst/workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de host. De host dient dit zelf met de deelnemer op te lossen.

De host/ aanvrager dient een aparte kamer met tafel en 2 stoelen beschikbaar te stellen voor gesprekken/ consulten en de privacy te garanderen voor alle deelnemers.

De aanvrager/ host is verantwoordelijk voor de betaling van het overeengekomen bedrag en dient dit zelf door te berekenen aan de deelnemers.

Art. 7 Annuleringbeleid.

Uiteraard kan het voorkomen dat de host de geboekte dag/ avond moet annuleren. Annulering is kosteloos 7 dagen na de inschrijving en ontvangst van de boekingsbevestiging. (7 dagen bedenktijd)

Annulering na 7 dagen bedenktijd wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Annulering na 7 dagen bedenktijd wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Annulering binnen 8 weken voor aanvang van de openbare avond/ dag wordt 50% in rekening gebracht

Annulering binnen 4 weken voor aanvang van de openbare avond/ dag wordt 75% in rekening gebracht

Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de openbare avond/ dag wordt 100% in rekening gebracht.

Art. 8 Klachten

Soms kan het voorkomen dat er een tekortkoming geconstateerd wordt.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk schriftelijk worden gemeld aan ParaHolon-PH Zorg, Zwolseweg 18a, 7707AH Balkbrug. ParaHolon-PH zal haar uiterste best doen om het geschil redelijkerwijs  op te lossen en hier binnen 30 dagen schriftelijk reageren.

Eventuele klachten over de door ParaHolon-PH Zorg gegeven cursus c.q. workshop dienen tijdens of direct na afloop van de bijeenkomst/cursus/ workshop mondeling te worden gemeld aan de vertegenwoordiger van ParaHolon-PH Zorg en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de bijeenkomst/cursus/workshop, schriftelijk en gemotiveerd aan ParaHolon/PH Zorg kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de gegeven cursus c.q. workshop.

Het indienen van een klacht ontslaat cliënt niet van haar betalingsverplichting.

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen ParaHolon-PH Zorg gevestigd is.

Copyright   paraholon 20108-2017