Art.1 Inleidende bepaling Bijeenkomsten, workshops en cursussen .

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
ParaHolon-PH Zorg, gevestigd te Balkbrug, Zwolseweg 18a, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 02095364
Bijeenkomst/Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een bijeenkomst/ workshop/cursus van ParaHolon-PH zorg.Hierdoor verbindt ParaHolon-PH zorg zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Paraholon-PH Zorg aangeboden en door hen georganiseerde Bijeenkomst/workshop/cursus.
Deelnemer : De partij met wie ParaHolon-PH Zorg een bijeenkomst/workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Art. 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van ParaHolon-PH Zorg. Inschrijving geschied per email, schriftelijk of via www.paraholon.nl De participant, die een bijeenkomst/workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt.

Art.3 Betaling.

De betaling geschiedt voordat de bijeenkomst/workshop/cursus begint. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Art. 4 Wijzigingen door ParaHolon-PH Zorg.

ParaHolon-PH Zorg heeft het recht de bijeenkomst/workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de bijeenkomst/workshop/cursus het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal participanten van de bijeenkomst/workshop/cursus.

Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt ParaHolon-PH zorg zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van ParaHolon-PH Zorg aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Art. 5 Aansprakelijkheid.

ParaHolon-PH Zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de bijeenkomst/workshop/cursus.

Als de bijeenkomst/ workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan ParaHoln-PH Zorg

Art. 6 Verplichtingen van de deelnemer

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een bijeenkomst/workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door ParaHolon-PH Zorg van de bijeenkomst/workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van  de participant.

Art. 7 Annulering.

Uiteraard kan het voorkomen dat participant de geboekte workshop/cursus moet annuleren. Annulering is kosteloos tot 30 dagen voor de workshop/cursus. na deze 30 dagen brengt ParaHolon-PH Zorg 50 % Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop. Annulering  100 % van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De aanmelder, de participant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover ParaHolon-PH Zorg voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop/cursussom.

Art. 8 Klachten

Soms kan het voorkomen dat er een tekortkoming geconstateerd wordt.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk schriftelijk worden gemeld aan ParaHolon-PH Zorg, Zwolseweg 18a, 7707AH Balkbrug. ParaHolon-PH zal haar uiterste best doen om het geschil redelijkerwijs  op te lossen en hier binnen 30 dagen schriftelijk reageren.

Eventuele klachten over de door ParaHolon-PH Zorg gegeven cursus c.q. workshop dienen tijdens of direct na afloop van de bijeenkomst/cursus/ workshop mondeling te worden gemeld aan de vertegenwoordiger van ParaHolon-PH Zorg en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de bijeenkomst/cursus/workshop, schriftelijk en gemotiveerd aan ParaHolon/PH Zorg kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de gegeven cursus c.q. workshop.

Het indienen van een klacht ontslaat cliënt niet van haar betalingsverplichting.

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen ParaHolon-PH Zorg gevestigd is.

Copyright  ParaHolon 2008-2017